Overige informatie

Privacy statement

Twents Carmel College respecteert de privacy van iedereen die bij de school betrokken is. We werken met verschillende soorten persoonsgegevens, zoals naam, adresgegevens, e-mailadressen en resultaten (cijfers) en maken daarvoor gebruik van verschillende geautomatiseerde systemen waarin we data opslaan.

We verplichten ons om naar beste vermogen zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens en met de systemen die we in dat verband benutten. In onze privacyverklaring, die in het bijzonder betrekking heeft op de persoonsgegevens van leerlingen, hun wettelijke vertegenwoordigers en medewerkers, willen we dit bevestigen en vastleggen.

In een aantal specifieke situaties (bv. portretrecht, ziekteregistratie, corona-zelftest) is de toestemming van ouder/verzorgers nodig wanneer uw kind jonger is dan 16 jaar. Dit kan per kind worden aangegeven in het Somtoday-profiel van de ouder/verzorger. Leerlingen van 16 jaar en ouder geven dit aan in hun eigen Somtoday-profiel.

Deze privacyverklaring maakt deel uit van het algemeen beleid van Stichting Carmelcollege, in het bijzonder het beleid op gebied van integriteit en privacybescherming en vindt overige grondslag in de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).

De volledige tekst van de privacyverklaring is te vinden op de website van Stichting Carmelcollege.

Cameratoezicht

Bij Twents Carmel College gebruiken wij op de terreinen en in de gebouwen camera's voor de beveiliging van goederen, gebouwen en personen. Hiervoor is een protocol opgesteld. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is daarbij leidend. Het protocol voor cameratoezicht bij TCC vindt u hier.

Social Media

Social media is een verzamelnaam voor alle online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele redactie, de inhoud verzorgen. Hoofdkenmerken zijn interactie en dialoog tussen de gebruikers. Denk bijvoorbeeld aan Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Snapchat maar ook alle (nieuwe) hiermee vergelijke programma’s, apps en (online) games.

Social media spelen een belangrijke rol in het leven van leerlingen. Het gebruik van social media is onderdeel van het gedrag van leerlingen binnen de instelling. Social media kunnen helpen om het onderwijs te verbeteren en de lessen leuker te maken, om contact te houden met vrienden, te experimenteren en grenzen te verleggen. Maar social media brengen ook risico’s met zich mee, zoals pesten en het ongewild delen van foto’s of andere gegevens.

Met dit reglement kan het gesprek op de instelling, in de klas, maar ook thuis gevoerd worden over wat er acceptabel is op social media (en wat niet). De afspraken zijn van toepassing op alle leerlingen van Stichting Carmelcollege, voor het gebruik van social media op mobiele telefoons en andere (mobiele) devices. Niet alleen op de instelling en in de klas, maar ook in het mediagebruik buiten de instelling. In dit reglement is een bijlage opgenomen waarin het handelen van de leerlingen overeenkomstig dit reglement beschreven wordt.