Ouders / Verzorgers

Ondersteuning

De tienerjaren brengen veel veranderingen met zich mee. Veel jongeren doorstaan deze periode prima. Soms zijn er echter situaties waarin een jongere wel wat ondersteuning kan gebruiken. Deze ondersteuning bieden wij. Dit doen we op alle locaties zo gericht mogelijk door de inzet van verschillende deskundigen. 

Deskundigen

De mentor is de spil in de leerlingbegeleiding. Soms komt het voor dat een leerling meer specialistische hulp of begeleiding nodig heeft. De mentor kan dan het ondersteuningsteam inschakelen om mee te denken over de benodigde ondersteuning. Indien nodig zal een lid van het ondersteuningsteam zelf actief betrokken zijn bij de begeleiding.

  • De ondersteuningscoördinator regelt de coördinatie van de leerlingbegeleiding.
  • De leerlingbegeleider helpt leerlingen met lichte sociaal-emotionele problemen.
  • De begeleider passend onderwijs helpt leerlingen met specialistische onderwijsbehoeften en adviseert de docenten die aan deze leerling lesgeven.
  • De schoolmaatschappelijk werker begeleidt leerlingen met sociaal-emotionele problemen.
  • De gedragswetenschapper komt in beeld indien verder onderzoek nodig, bijv. voor een dyslexieonderzoek.

Het ondersteuningsteam werkt daarnaast nauw samen met externe deskundigen zoals de leerplichtambtenaar, de schoolarts van de GGD, de politie, de Centra voor Jeugd en Gezin van de gemeenten Oldenzaal, Losser en Dinkelland.

Praktijkonderwijs (PrO)

Voor leerlingen die veel moeite hebben met taal, rekenen en theoretische vakken, biedt het praktijkonderwijs uitkomst. Het onderwijs bestaat vooral uit praktijkvakken. Leerlingen krijgen les in kleine groepen. Speciale cursussen, via school aangeboden, resulteren in certificaten. Via stages doen de leerlingen werkervaring op. Uiteindelijk voert de stage naar een werkplek op de arbeidsmarkt.

Vwo-extra

Is de lesstof een makkie? Zijn de lessen ‘saai’ en kan een leerling meer aan? Met vwo-extra bieden we cognitief begaafde leerlingen een extra uitdaging. We geven deze leerlingen veel keuzemogelijkheden, zodat we de nieuwsgierigheid en interesses prikkelen. We dagen ze uit om hun grenzen op te zoeken, om te leren leren én om samen te werken. Naast samenwerkend leren in de school gaan deze leerlingen er ook wat vaker op uit om extern leren mogelijk te maken. 

Documenten

Dyslexieprotocol

Anti-pestprotocol