Over ons

Samenwerking

Als school werken we samen met anderen om leerlingen het best mogelijke onderwijs te geven. We werken samen met de leerlingen, ouders/verzorgers, het bedrijfsleven, zorg- en welzijnsorganisaties, het basisonderwijs, opleidingsinstituten en anderen. Hieronder kort een aantal belangrijke partners en samenwerkingsverbanden. 

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 2302

De scholen binnen het samenwerkingsverband VO 2302 maken passend onderwijs mogelijk voor elke leerling in onze regio. Het samenwerkingsverband zorgt voor de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de scholen. Twents Carmel College is partner in dit samenwerkingsverband. 'De onderwijsleersituatie centraal'; dat is het motto van het samenwerkingsverband VO 2302. 

In de visie staat dit als volgt beschreven: 
Voor iedere leerling vindt de onderwijsondersteuning zo veel mogelijk plaats in de reguliere setting. Extra ondersteuning zijn voorzieningen, die ingezet worden binnen de infrastructuur van de school. 

Samenwerkingsverband specifiek:

  • Het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor de coördinatie van de schoolondersteuningsprofielen, leidend tot een dekkend aanbod van onderwijsondersteuning;
  • Het samenwerkingsverband richt niet zelf voorzieningen in;
  • Het samenwerkingsverband formuleert in het ondersteuningsplan een kwaliteitsstandaard voor de onderwijsondersteuning van leerlingen;
  • Het samenwerkingsverband bewaakt de kwaliteit van de uitvoering van het ondersteuningsplan. 

Meer weten over dit samenwerkingsverband? Kijk dan hier.   

Zorg- en welzijn 

Soms gebeuren er dingen in het leven die veel effect hebben op hoe je je voelt. Een sterfgeval, echtscheiding, een verhuizing…. Jongeren hebben soms wat extra ondersteuning nodig. Wij bieden deze ondersteuning door deskundigen in te schakelen. Het gaat dan bijvoorbeeld om een maatschappelijk werker, een orthopedagoog of een andere deskundige. Op basis van de wensen en behoeften van de jongere beoordelen we welke ondersteuning het meest geschikt is. We werken hierbij samen met vaste partners, vooral om jongeren een vast contactpersoon te geven. Deze partners verschillen per gemeente.   

AOSON 

Het Twents Carmel College is een opleidingsschool in het partnerschap AOSON (Academische Opleidingsschool Oost-Nederland). Ons doel is de beste docenten op te leiden. Dat doen we door het leren in de (stage)school en het leren op de opleiding goed op elkaar af te stemmen. Als Twents Carmel College begeleiden en coachen we jaarlijks zo’n 100 studenten van verschillende opleidingen in het behalen van de onderwijsbevoegdheid.

De overige partners binnen de AOSON-samenwerking zijn het Carmel College Salland, het Bonhoeffer College, Het Assink Lyceum en het Erasmus. Er wordt samengewerkt met de lerarenopleidingen van Hogeschool Arnhem en Nijmegen, Hogeschool Windesheim en Universiteit Twente.

Lees hier meer over AOSON.   

Commissie 10-14 

De commissie 10-14 is bedoeld voor alle leerlingen tussen de 10-14 jaar die specifieke ondersteuningsbehoeften hebben. Deze commissie heeft als taak om zicht te krijgen op de ondersteuningsbehoeften van leerlingen die gaan overstappen van het primair onderwijs naar voortgezet onderwijs. Op basis van de bevindingen wordt door de commissie een advies gegeven voor de meest passende ondersteuning.  

Voor het volgen van praktijkonderwijs is een positief advies nodig van deze commissie. Dit advies gaat naar de Plaatsingscommissie Passend Onderwijs. Deze Plaatsingscommissie besluit over het wel of niet plaatsen van een leerling.