Over ons

Samen sterk

Ouders, leerlingen en docenten mogen meepraten, adviseren en meebeslissen over wat er binnen Twents Carmel College gebeurt. De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) geeft dit recht en verplicht ons om dit goed in te richten. Om zo goed mogelijk samen te bedenken en te beslissen kennen we meerdere vormen van medezeggenschap.

DMR 

Iedere locatie van Twents Carmel College heeft een decentrale medezeggenschapsraad (DMR). In de DMR zitten ouders en docenten. Op locaties met bovenbouw zitten in de DMR ook leerlingen. In periodieke bijeenkomsten bespreekt de deelraad onderwerpen die de schoollocaties aangaan. Het activiteitenplan is daarvoor de leidraad. Op deze manier worden zowel het onderwijs als de organisatiebelangen van de locatie behartigd. 

Van de zes locaties van Twents Carmel College hebben vier locaties een deelraad. Twee locaties daarvan behartigen de belangen van twee locaties; Potskampstraat (+ Praktijkonderwijs) en De Thij (+ Denekamp). 

CMR

Iedere DMR is vertegenwoordigd in de centrale medezeggenschapsraad (CMR). In de CMR bespreken we zaken die alle TCC-locaties aangaan.

GMR

Daarnaast bestaat ook nog de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Hierin praten leden van de CMR mee over wat er binnen alle Carmelscholen gebeurt. TCC is zo’n Carmelschool en hoort bij de Stichting Carmelcollege.

De notelen van de DMR en CMR staan in onze Schoolwiki.

Naast deze formele overlegorganen, zijn er voor leerlingen en ouders andere mogelijkheden om mee te praten:

Leerlingenraad 

We vinden het belangrijk te weten hoe leerlingen ergens over denken. Iedere locatie van Twents Carmel College heeft een leerlingenraad, bestaande uit meerdere leerlingen van de locatie. Zij denken en praten mee over verschillende onderwerpen en dragen ook zelf ideeën aan. De leerlingenraad organiseert ook activiteiten voor de leerlingen; bijvoorbeeld een sporttoernooi, carnavalsfeest of kerstgala. 

Ouderraad 

Iedere locatie van Twents Carmel College heeft een eigen ouderraad. De ouderraad praat met de schoolleiding en geeft advies. Via de ouderraad werken ouders en school dus samen. De ouderraad geeft advies over de uitvoering van het onderwijs, de kwaliteit van het onderwijs, onderwijsvernieuwing en de algemene gang van zaken op de locatie. Meer informatie over de ouderraad vindt u hier.

Ouderpanel

Een ouderpanel is simpel gezegd een open gesprek tussen ouders en de schoolleiding over het reilen en zeilen op school. De gespreksthema’s variëren van de hygiëne op school tot en met de identiteit van de school. Praktische zaken en regels van de school komen aan de orde, maar ook onderwijskundige en opvoedkundige thema’s. 

Het doel is dat we van ouders horen wat goed gaat en waar verbeteringen nodig zijn. Het ouderpanel is een wisselende groep ouders die we vragen om mee te praten over een specifiek onderwerp. 

Enquêtes

Verder zetten we op gezette tijden enquêtes uit onder leerlingen en ouders. Met deze enquêtes meten we de tevredenheid over onderwerpen zoals het niveau van de lessen, zorg en begeleiding en communicatie met school.