Praktijkonderwijs

Leerlingbegeleiding

Als schoolteam ondersteunen wij de ouder(s)/verzorger(s) in de opvoeding en van hun zoon/dochter. School, ouders en leerling kunnen daar gezamenlijk een wezenlijke bijdrage in leveren.

De mentor is de spil in de sociaal-emotionele begeleiding van de leerling op onze school. Hij/zij is de eerste contactpersoon voor de leerling en voor de ouder(s)/verzorger(s). Soms komt het voor dat een leerling meer specialistische hulp of begeleiding nodig heeft. De mentor kan dan het ondersteuningsteam inschakelen om mee te denken over de ondersteuning die een leerling nodig heeft.

Het ondersteuningsteam bestaat uit de volgende personen:

  • Ondersteuningscoördinatoren:
    mw. K. Sengers (aanmeldingen & klassen 1 t/m 3) en
    mw. I. van Eerden (klassen 4 t/m 6)
  • Orthopedagoog/GZ-psycholoog: dhr. E. Weulink
  • Schoolmaatschappelijk werker: mw. S. Medendorp

Op afroep werkt het ondersteuningsteam ook samen met externe deskundigen zoals: de leerplichtambtenaar, de schoolarts van de GGD, de politie, de Centra voor Jeugd en Gezin van de gemeenten Oldenzaal, Losser en Dinkelland en dhr. M. Gülçay.

Hij biedt met name ondersteuning aan allochtone leerlingen en hun ouders tijdens de intake, stage en werkbegeleiding. Daarnaast adviseert hij het team bij vragen op het gebied van cultuur- en maatschappelijke vraagstukken.

Mocht het nodig zijn, dan kan het ondersteuningsteam doorverwijzen naar externe hulpverlening. Dit gebeurt altijd in overleg met betrokkenen.

Voor specifieke vragen over leerlingbegeleiding kunt u contact opnemen met een van de ondersteuningscoördinatoren.