Samenvoeging

Samenvoeging De Thij en Lyceumstraat

Met ingang van schooljaar 2021-2022 worden de onderbouw en de bovenbouw van de locaties Lyceumstraat en de Thij samengevoegd. De onderbouwklassen (leerjaren 1 en 2) krijgen dan les op de Thij en de bovenbouwklassen (leerjaren 3 tot en met 6) aan de Lyceumstraat.

Deze keuze is gemaakt om onze leerlingen ook in de toekomst kwaliteitsonderwijs en een ruime keuze aan vakken te kunnen bieden. Als enige aanbieder van voortgezet onderwijs in Noordoost-Twente vinden we dat onze verantwoordelijkheid.

We kunnen ons voorstellen dat de samenvoeging van de twee locaties vragen kan oproepen bij leerlingen en ouders. Om iedereen zo goed mogelijk te informeren hebben we deze pagina in het leven geroepen. Ontwikkelingen die voor u belangrijk zijn voegen we hier toe, net als antwoorden op vragen die vaak aan ons gesteld worden.

Vragen over de samenvoeging?

Heeft u na het lezen van deze pagina toch nog vragen over de samenvoeging, neem dan contact met ons op via samenvoeging@twentscarmelcollege.nl.

Vaak gestelde vragen

Waarom worden de locaties samengevoegd?

Het aantal leerlingen in Noordoost-Twente daalt aanzienlijk. In 2015 gingen er nog 5300 leerlingen naar het TCC, naar verwachting zijn dat in 2025 ongeveer 4000 leerlingen. Een onderzoek toonde aan dat we bij deze daling van het leerlingenaantal het onderwijs anders moeten organiseren, zodat het onderwijsaanbod op TCC breed blijft en we de kwaliteit van onderwijs hoog kunnen houden.

Wat zijn de voordelen van deze oplossing?

Het samenvoegen tot één school met alleen onderbouw en één school met alleen bovenbouw zorgt voor de meeste mogelijkheden voor een breed onderwijsaanbod, goede ondersteuning van leerlingen en extra mogelijkheden voor talentontwikkeling. We kunnen zelfs een uitgebreider pakket aan vakken aanbieden dan in de huidige situatie.

Daarnaast willen we dat het onderwijs past bij de wensen en mogelijkheden van deze tijd. Leerlingen kunnen steeds meer onderwijs op maat krijgen. Denk aan andere leerniveaus, keuzevakken en -programma’s en verschillende werkvormen en leermethodes. Dat willen we behouden en, waar mogelijk, verder ontwikkelen. Dat kan in de nieuwe situatie.

Hoe is de keuze voor een onderbouwlocatie en een bovenbouwlocatie ontstaan?

We hebben een scenario-onderzoek gedaan onder leerlingen, docenten en ouders. Daarbij werd gevraagd om te kiezen tussen verschillende oplossingen voor het probleem waarmee we te maken krijgen. Unaniem hebben de drie groepen gekozen voor een samenvoeging van zowel de onderbouw als de bovenbouw van de locaties De Thij en Lyceumstraat.

Wat betekent de samenvoeging voor leerlingen en docenten?

De onderbouwklassen krijgen les op locatie de Thij en de bovenbouwklassen gaan naar school aan de Lyceumstraat. Dat betekent dat zij soms een andere route moeten afleggen. Docenten verhuizen mee met de leerlingen. Docenten van de onderbouw blijven dus lesgeven aan de onderbouw. Hetzelfde geldt voor bovenbouwdocenten.

Hoe voorkomen we heen en weer verhuizen tussen locaties?

Om het aantal overstapmomenten voor leerlingen zoveel mogelijk beperken, gaat een aantal leerlingen komend schooljaar (2020-2021) al naar een andere locatie dan tot nu toe gebruikelijk was: 

  • Leerlingen van de basisscholen De Wendakker, De Maten en De Zevenster in Oldenzaal stromen in op locatie de Thij;
  • Leerlingen van de basisscholen in Lonneker, Deurningen en Saasveld adviseren wij om in te stromen op locatie de Thij. Zij mogen zich ook aanmelden voor locatie Lyceumstraat; 
  • Leerlingen uit leerjaar 2 havo/vwo/vwe van de locatie Denekamp stromen in op locatie Lyceumstraat;
  • Leerlingen die overstappen van 4 vmbo naar 4 havo (locaties Losser en Potskampstraat) stromen in op locatie Lyceumstraat.

Wat betekent dat voor leerlingen die komend schooljaar starten aan de Lyceumstraat?

We hebben geprobeerd zoveel mogelijk te voorkomen dat leerlingen heen en weer moeten verhuizen. We zitten in een overgangsperiode, wat betekent dat we helaas niet alle leerlingen kunnen ontzien. Leerlingen die komend schooljaar instromen op onze locatie aan de Lyceumstraat gaan het tweede schooljaar naar De Thij. Havo- en vwo-leerlingen gaan vanaf het derde jaar weer terug naar de Lyceumstraat. Leerlingen die vmbo volgen gaan na het tweede jaar op De Thij verder aan de Potskampstraat.

Wat gebeurt er als de situatie hetzelfde blijft?

Als we de leerlingenstromen niet samenvoegen, dwingen wij onszelf om het aanbod keuzevakken te verminderen. Bovendien houden we minder docenten over om de vakken te onderwijzen. Daardoor kunnen we niet meer voldoen aan onze ambities (hieronder). Hoe dat werkt, leggen we hieronder uit.

Behoud van het onderwijsaanbod
Naast de normale vakken die leerlingen moeten volgen op het voortgezet onderwijs, volgen zij een aantal zelfgekozen vakken: keuzevakken. Bij ons hebben leerlingen keuze uit een breed aanbod aan keuzevakken. Dat kan alleen in stand blijven als er per keuzevak voldoende geïnteresseerde leerlingen zijn. Bij een handjevol leerlingen is het voor ons namelijk niet haalbaar om het vak te blijven aanbieden. We moeten dan schrappen in het aantal keuzevakken. Dat druist in tegen onze ambitie om een zo breed en compleet mogelijk onderwijspakket aan te bieden. Als enige aanbieder van voortgezet onderwijs in Noordoost-Twente vinden we dat een van onze belangrijkste taken.

Kwaliteit van onderwijs
Zonder de locaties samen te voegen houden we minder docenten over in de vaksecties (een vaksectie bestaat uit medewerkers voor een bepaald vak, bijvoorbeeld Engels). Er zijn immers minder leerlingen om aan les te geven. Een vaksectie met bijvoorbeeld maar twee docenten is niet goed voor de kwaliteit van de lessen. Docenten kunnen en moeten elkaar scherp houden, vakinhoudelijke zaken met elkaar bespreken, van elkaar leren en gebruikmaken van elkaars kennis. Te weinig docenten in een vaksectie houdt de ontwikkeling tegen van die docenten, hun lesmethoden en de kwaliteit van de lessen. Inleveren op de kwaliteit past niet bij onze ambities.

Onze ambities voor ons onderwijs

Onze ambities, in volgorde van belangrijkheid:

  1. Het bieden van een breed en inclusief aanbod van onderwijsniveaus aan alle leerlingen in Noordoost-Twente;
  2. Het dichtbij huis bieden van een breed en inclusief aanbod van onderwijsniveaus aan leerlingen en hun ouders in Noordoost-Twente;
  3. Het bieden van brede vorming, talentontwikkeling en kansengelijkheid aan leerlingen in Noordoost-Twente.