Over ons

Samen sterk

Meepraten, adviseren en meebeslissen over dat wat er binnen het Twents Carmel College gebeurt; dat mogen ouders en leerlingen. De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) geeft dit recht en verplicht ons als school om dit goed in te richten.  

Onze school heeft meerdere locaties. Om zo goed mogelijk mee te denken, praten en beslissen kennen we daarom meerdere vormen van medezeggenschap. Voor ouders, leerkrachten en leerlingen is er een mogelijkheid om mee te praten.  

Iedere locatie van het Twents Carmel College heeft een: 
> leerlingenraad 
> decentrale medezeggenschapsraad (DMR) 

Leerlingenraad 

De leerlingenraad bestaat uit meerdere leerlingen die de locatie vertegenwoordigen tijdens overlegmomenten met de locatieleiding. De leerlingen mogen meepraten en -denken over verschillende onderwerpen. We vinden het belangrijk te weten hoe leerlingen ergens over denken, wat ze vinden én we nodigen ze uit om zelf met ideeën te komen.    

DMR 

De decentrale medezeggenschapsraad is een formeel en verplicht overlegorgaan waar ouders, leerkrachten en eventueel ook leerlingen locatie gebonden onderwerpen bespreken. Een DMR bestaat uit een personeels- en oudergeleding. Op een aantal grote locaties met bovenbouw afdeling(en) is er ook een leerling geleding. Doel is om het onderwijs en de organisatiebelangen van de locatie waaraan de deelraad verbonden is te behartigen. Afhankelijk van het activiteitenplan komt de deelraad periodiek bijeen. 

Binnen Twents Carmel College hebben vier locaties een deelraad. Twee locaties daarvan behartigen de belangen van meer dan één locatie; de locatie Potskampstraat (+locatie Praktijkonderwijs) en de locatie De Thij (+locatie Denekamp). 

Een afvaardiging van iedere deelraad is vertegenwoordigd in de centrale medezeggenschapsraad (CMR). In de CMR bespreken we zaken die alle locaties aangaan. Vanuit de CMR nemen enkele leden plaats in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Dit is het orgaan dat voor alle Carmelscholen de belangen behartigt. 

Notulen DMR van locatie Denekamp, De Thij en Lyceumstraat:

-------------------------------------------------

Naast deze officiële/verplichte overlegvormen zijn er nog andere overlegvormen:

Ouderraad 

Iedere locatie van het Twents Carmel College heeft een eigen ouderraad. De ouderraad heeft als doel een optimale samenwerking tussen ouders en school te bevorderen. De ouderraad gaat in gesprek met de schoolleiding en heeft een adviserende taak. De ouderraad geeft advies over de uitvoering van het onderwijs, de kwaliteit van het onderwijs, onderwijsvernieuwing en de algemene gang van zaken op de locatie. 

Ouderpanel

Een ouderpanel is simpel gezegd een open gesprek tussen ouders en de schoolleiding over het reilen en zeilen op school. De gespreksthema’s variëren van de hygiëne op school tot en met de identiteit van de school. Praktische zaken en regels van de school komen aan de orde, maar ook onderwijskundige en opvoedkundige thema’s. 

Het doel is dat we van ouders horen wat goed gaat en waar verbeteringen nodig zijn. Het ouderpanel is een wisselende groep ouders die we vragen om mee te praten over een specifiek onderwerp. 

Leerlingenraad 

De leerlingenraad denkt en praat mee over de school. Het is ook de plek waar activiteiten georganiseerd worden voor de leerlingen. Denk bijvoorbeeld aan sportieve toernooien, carnavalsfeesten, kerstgala’s en meer.