Groep 8

Home / Groep 8 / Aanmelden

Aanmelden

Om uw zoon/dochter bij onze school aan te melden vult u, samen met de basisschool ons aanmeldformulier in. Dit doet u meestal in de maand februari. De aanmelding moet voor 1 maart bij ons binnen zijn. 

Ouders/verzorgers vullen deel 1 in en ondertekenen het formulier. De leerkrachten van de basisschool vullen deel 2 en 3 van het formulier in en zetten ook een handtekening. Daarna stuurt de basisschool alle delen naar het Twents Carmel College.  

Invullen door ouders

U kunt het formulier (deel 1) printen en met de pen invullen. Het oudergedeelte kan ook per computer worden ingevuld. Na het invullen drukt u het formulier af en zet u een handtekening. Het invullen met de computer heeft onze voorkeur in verband met de leesbaarheid van de gegevens. 

Kopie identiteitsbewijs

Naast het ingevulde en ondertekende formulier vragen wij u om een kopie van het identiteitsbewijs van uw kind. We gebruiken de kopie ter controle van de namen, geboortedatum en het burgerservicenummer (BSN). We hebben hiervoor een kopie nodig van zowel de voor- als de achterkant van het ID-bewijs.

Bankgegevens

Op het aanmeldingsformulier vragen wij om de bankgegevens van de ouder(s)/verzorger(s). Deze gegevens gebruiken wij voor de verwerking van betalingen (acceptgirokaarten en automatische incasso’s). We hebben hiervoor uw IBAN (bankrekeningnummer) nodig. Dit nummer vindt u op uw bankpas, rekeningafschrift of in uw telebankieren app. 

Handtekening ouder(s)/verzorger(s)

Het aanmeldingsformulier verwerken we alleen als het voorzien is van een handtekening van ouder(s)/verzorger(s). Met het ondertekenen van het aanmeldformulier geeft u uw toestemming voor...

  • het (zowel op papier als digitaal en mondeling) uitwisselen van onderwijsgegevens door de basisschool/school voor speciaal onderwijs en de school voor voortgezet onderwijs onderwijsgegevens.
  • het uitvoeren van een toelatingsonderzoek wanneer dit in verband met passend onderwijs, Praktijkonderwijs of OPDC-plaatsing noodzakelijk is.
  • het opnemen van de gegevens van de leerling in het leerlingvolgsysteem van de school voor voortgezet onderwijs met inachtneming van de geldende regels in de Wet Persoonsregistratie/AVG.
  • bespreking van de gegevens in het zorgadviesteam van de school indien nodig; in voorkomende gevallen informeren wij ouders/verzorgers hierover.