Coronavirus

Coronavirus: informatie voor leerlingen en ouders

UPDATE: VRIJDAG 3 APRIL, 17.00 UUR

Op deze informatiepagina vind je de meest recente maatregelen naar aanleiding van de landelijke sluiting van scholen. Zodra er wijzigingen in deze maatregelen zijn, wordt deze pagina zo spoedig mogelijk geüpdatet.

Na de landelijke sluiting van alle scholen in Nederland leven er veel vragen bij leerlingen, ouders en medewerkers van onze school. We hebben te maken met een ongekende situatie die ons allen voor enorme uitdagingen stelt. Wij voelen de gezamenlijke verantwoordelijkheid om het onderwijs voor onze leerlingen zoveel mogelijk doorgang te laten vinden en in het belang van ieders gezondheid te handelen. Onze focus ligt hierbij op onderwijs aan eindexamenleerlingen en onderwijs op afstand voor alle leerlingen.

Maatregelen voor het onderwijs gelden tot en met de meivakantie

De landelijke coronamaatregelen zijn verlengd tot en met 28 april. De aanvullende maatregelen voor het onderwijs gelden tot en met de meivakantie. De komende vier weken verandert er dus niets:

 • Scholen blijven gesloten, behalve voor opvang. Onderwijs wordt zoveel mogelijk op afstand gegeven.
 • Er is nog steeds tot begin juni de tijd om de schoolexamens op een goede manier af te ronden. Daarna volgt nog een herkansingsmogelijkheid. We benutten de tijd - en die is er - om dit zo goed mogelijk in te richten leerlingen erop voor te bereiden.
 • Schoolexamens die per sé fysiek moeten worden afgenomen, kunnen alleen plaatsvinden als ze passen binnen de aangescherpte maatregelen van het RIVM (maximaal twee personen tegelijk).

Wat gebeurt er nu?

 • Een werkgroep uit het Beraad Onderwijs is op dit moment bezig met uitwerkingen voor schoolexamens, voorexamenklassen en overige groepen. Hieronder valt ook het onderwerp ‘overgang’. Zodra hier duidelijkheid over is zullen we daarover informeren.
 • Om echt definitief iets te kunnen zeggen over het vervolg moeten we wachten op de landelijke zak-en slaagregeling die het ministerie van OCW opstelt. We hebben dan even tijd nodig om deze te interpreteren en te verwerken. 
 • Daarnaast denken we nu na over hoe we de komende tijd en volgend schooljaar met eventueel opgelopen achterstanden omgaan.

Ondersteuning voor ouders bij thuisonderwijs

De afgelopen weken is het onderwijs in een heel snel tempo online ingericht, om maar zo goed mogelijk onderwijs op afstand te geven. Het is voor iedereen wennen dat alles nu anders gaat, voor leerlingen, docenten, maar zeker ook voor u als ouder. Als ouder krijg je er een behoorlijk aantal deeltaken bij, waaronder die van docent. Er wordt van u verwacht dat u uw kind(eren) stimuleert en helpt met het schoolwerk. Dat vraagt, naast alle andere veranderingen, veel van uw aanpassingsvermogen en dat begrijpen wij heel goed.

We begrijpen dat u soms met uw handen in het haar zit en hierover in gesprek wilt gaan, een luisterend oor zoekt of graag advies wil. Neem daarom gerust contact op met de mentor van uw kind(eren)! Wanneer de mentor er zelf niet uitkomt, kan hij/zij u doorverwijzen naar een van de leden van ons ondersteuningsteam. U hoeft het echt niet alleen te doen, we staan met z’n allen voor u klaar!

Aanwijzingen RIVM

Voor zowel leerlingen als medewerkers gelden nog steeds de aanwijzingen van het RIVM: blijf thuis en beperk sociale contacten bij verkoudheid, keelpijn, hoesten of verhoging tot 38 graden. Wie tot de groep 'kwetsbare personen' behoort, een huisgenoot heeft uit die kwetsbare doelgroep of een huisgenoot heeft waarvan is vastgesteld dat deze het coronavirus heeft, blijft thuis.

Wees daarnaast terughoudend in sociale contacten en zorg voor 1,5 meter afstand. Dus als je wordt opgevangen op school: ga gelijk naar het klaslokaal en ga naderhand ook gelijk weer naar huis. Het schoolterrein is niet bedoeld voor sociale ontmoetingen.

Vaak gestelde vragen

Wat zijn de maatregelen rondom het onderwijs?

Vanaf maandag 16 maart zijn alle scholen gesloten. Inmiddels zijn we gestart om onderwijs op afstand te geven. Op dit moment zijn we volop bezig om het onderwijs op afstand zo goed mogelijk uit te voeren.

Op 23 maart heeft de VO-raad geadviseerd met ingang van 24 maart 2020 een time-out in te lassen voor de schoolexamens. De time-out geldt voor alle schoolexamens, dus ook die via afstandsleren worden afgenomen.

Een andere maatregel die is genomen is de opvang van leerlingen met ouders in cruciale beroepen en van leerlingen die zich in een kwetsbare thuissituatie bevinden. Hoe dat in zijn werk gaat, staat onder de volgende vraag beschreven.

Wij houden nog steeds de aanwijzingen van het RIVM over thuisblijven in acht: blijf thuis en beperk sociale contacten bij verkoudheid, keelpijn, hoesten of verhoging tot 38 graden. Ook moet je thuisblijven als je zelf of een huisgenoot behoort tot de groep ‘kwetsbare personen’ of als bij een huisgenoot het coronavirus is vastgesteld.

Wat weten we nu over de eindexamens?

De eindexamens zijn geschrapt - er is meer tijd voor de schoolexamens

Zonder eindexamens is er meer tijd voor de schoolexamens en de herkansing daarvan. Het eindcijfer van de schoolexamens geldt straks als algemeen eindcijfer. Het schoolexamen wordt daarmee nog belangrijker dan het al was! We hebben tot begin juni de tijd gekregen om de schoolexamens op een goede manier af te ronden. Daarna volgt nog een herkansingsmogelijkheid. Er is dus genoeg tijd voor leerlingen om zich hierop goed voor te bereiden.

Regeling voor zakken en slagen

Het ministerie komt met een regeling voor zakken en slagen. Daarin staat voor alle examenleerlingen precies wanneer zij geslaagd zijn, hoe de herkansingen eruit komen te zien, enzovoort. Zodra we daar meer over weten lichten we u daarover in.

Vragen over examens

Nu de eindexamens geschrapt zijn, rijzen er vragen over de komende schoolexamens. Die vragen leven landelijk, zowel bij docenten als leerlingen en hun ouders. Inmiddels is een landelijke werkgroep gevormd (OCW, CvTE en VO-raad) die zich gaat buigen over deze vragen. Denk aan vormgeving van schoolexamens voor kansengelijkheid, spreiding van (online) toetsing, herkansingsmogelijkheden, et cetera.

Ook wij kunnen vragen inbrengen. De schoolleiding verzamelt onze vragen en stuurt deze via de bestuursvoorzitter van de Stichting Carmelcollege in.

Hoe zit het met de inschrijfdata voor het vervolgonderwijs?

Aan alle kanten wordt gewerkt aan het beperken van nadelige gevolgen van het coronavirus voor leerlingen en studenten. Dat heeft onder meer geleid tot het verschuiven van inschrijfdata voor het vervolgonderwijs:

 • Voor het mbo is de inschrijfdatum een maand uitgesteld van 1 april naar 1 mei
 • Voor het hogere vervolgonderwijs is de inschrijfdatum uitgesteld naar 1 juni

Hoe is de opvang van leerlingen op school geregeld?

Alle leerlingen blijven thuis. Wij bieden opvang aan voor kinderen waarvan ouders/verzorgers werken in een van de zogenoemende 'cruciale beroepen', als ouders zelf niet kunnen zorgen voor opvang. Het overzicht van deze beroepen vindt u op de website van de Rijksoverheid. Als u gebruik wilt maken van deze mogelijkheid, kunt u per mail contact opnemen met de receptie/leerlingbalie/adjunct-directeur van de locatie. De contactgevens van de locatie staan in de brief die u, per mail, heeft ontvangen op maandag 16 maart 2020 (of in de brief aan de linkerkant van deze pagina). 

Opvang op school houdt in:

 • Leerlingen zijn van 8.30 tot 12.20 uur op school;
 • Leerlingen worden uit elkaar geplaatst en er is geen fysiek contact;
 • Leerlingen werken aan schoolwerk;
 • Er is geen begeleiding vanuit de school.

Onderwijs op afstand

Let op: locaties kunnen van elkaar verschillen. De informatie in de brief, aan de linkerkant van deze pagina, is leidend.

Op dit moment zijn we gestart met onderwijs op afstand via Teams for Education (TfE). Online lesgeven betekent niet dat alle lessen via videobellen plaatsvinden. Dat hangt af van het programma dat docenten klaar zetten in SOMtoday. Dat is leidend voor de leerlingen. Kijk dus eerst in SOMtoday! De docent zet duidelijk in SOMtoday wat de bedoeling is dat lesuur: werken aan opdrachten, (eerst) klassikale uitleg, of dat hij of zij beschikbaar is voor vragen via de chatfunctie van Teams for Education. Ook voor het huiswerk dat hoort bij de les blijft SOMtoday leidend.

We houden het normale lesrooster aan van de klas, lesgroep of cluster: op de momenten waarop een les gepland staat zit de docent klaar om vragen te beantwoorden of in te bellen via TfE als er klassikaal wat moet worden uitgelegd.

Het kan gebeuren dat het reguliere lesrooster wordt aangepast. Als dat het geval is, krijgen leerlingen hierover bericht. Het rooster op de website of in Zermelo is leidend!

In het lesrooster staan alle reguliere lessen voor de komende weken ongewijzigd opgenomen, zodat docenten huiswerk en opdrachten in SOMtoday aan de lessen kunnen koppelen. Docenten beschrijven uitgebreider dan gewoonlijk wat ze aan studieactiviteiten van hun leerlingen verwachten. Docenten vullen SOMtoday aan met (digitale) mogelijkheden waar leerlingen informatie kunnen vinden. Daarnaast blijven docenten ook gebruik maken van de digitale leeromgevingen die de leerlingen gewend zijn, zoals Learnbeat en LessonUp.

Het kan natuurlijk zo zijn dat een docent ziek is of niet in staat is om de digitale les te verzorgen en dat kan in deze bijzondere tijd per dag veranderen. Daarom vragen we ook daar SOMtoday aan te houden. De docent die een les overneemt zet daarbij op welke tijd hij of zij bereikbaar is voor vragen of op welke tijd hij of zij de uitleg via videobellen kan geven.

Alle afspraken die gemaakt zijn rondom onderwijs op afstand zie je in de brieven aan de linkerzijde van deze pagina.

Gaan stages door?

Nee, zowel maatschappelijke stages als beroepsstages gaan niet door.

Om de verspreiding van het virus af te remmen, is besloten dat iedereen vanuit huis werkt als dat mogelijk is. Hierdoor is bijna al het vrijwilligerswerk stilgelegd en kunnen beroepsstages niet doorgaan.

Bij sommige organisaties kan wel worden doorgewerkt en wordt op stagiaires gerekend. In die gevallen kán de stage verder lopen. Dit verloopt echter altijd in overleg met ouders of verzorgers! Veiligheid en gezondheid staan voorop.

Het afbreken van de stages heeft voor dit schooljaar geen gevolgen voor de overgang naar het volgende leerjaar. Bij iedereen komt op het derde rapport te staan dat de stage is voldaan.

Wanneer meld ik mijn kind ziek en weer beter?

Leerlingen die ziek zijn en de lessen via Teams for Education niet kunnen volgen, moeten volgens de normale afspraken worden ziekgemeld bij de receptie van de schoollocatie. Ziekmeldingen moeten telefonisch door een ouder of verzorger gedaan worden. Contactgegevens vindt u op onze contactpagina.

We vragen u om leerlingen beter te melden die uit voorzorg zijn ziekgemeld, maar nu wél thuis les volgen. Zo krijgen wij inzicht in welke leerlingen kunnen meedoen aan het onderwijs en welke niet. Betermeldingen verlopen ook via de receptie van school.

Tot wanneer gaan informatieavonden en/of excursies niet door?

Alle geplande excursies en reizen zijn tot het einde van het schooljaar geannuleerd. Meer informatie hierover vind je in deze brief.

Tot wanneer gelden deze maatregelen?

Deze maatregelen gelden in ieder geval tot 28 april. De maatregelen met betrekking tot bijeenkomsten (ook met minder dan 100 mensen) gelden tot 1 juni.

 

Andere vragen?

We proberen u zo goed mogelijk van antwoorden te voorzien, via deze website en ook via de schoolleiding en de eigen informatiekanalen van de schoollocaties.

Heeft u vragen waarop deze pagina geen antwoord geeft, dan kunt u ons een e-mail sturen via info@twentscarmelcollege.nl. We vragen u om ons bij voorkeur niet telefonisch te benaderen, zodat wij ook voor anderen bereikbaar blijven.