Bulletin 4

UIT DE DIRECTIERAAD

Ontwikkelgroepen doorlopende leerlijnen

In de vergadering van de directieraad is de stand van zaken van de ontwikkelgroepen Nederlands, Engels en Wiskunde besproken. Deze drie ontwikkelgroepen zijn bezig de doorlopende leerlijnen te beschrijven. De groepen voor de vakken Nederlands en Wiskunde zijn voortvarend te werk gegaan en hebben al een groot gedeelte van de leerlijnen helder. Bij de werkgroep Engels loopt het proces iets langzamer.

Onderwijstijd

Wettelijk is vastgesteld dat we op 189 dagen onderwijs dienen te verzorgen. We constateren verschillen in de mate waarin onze locaties succesvol zijn om de 189 dagen te realiseren. Er is in de directieraad daarom afgesproken uniform te roosteren en dat niet per schooljaar, maar per kalenderjaar te bepalen, respectievelijk te berekenen.
Ook de invulling van de vakantieregeling is verschillend tussen de locaties. We onderschrijven dat beide onderwerpen meer gelijkluidend zouden moeten zijn en spreken af in het voortraject meer onderling af te stemmen om dat gewenste resultaat te bereiken.

PR

Gezien de snelle ontwikkelingen van met name de digitalisering en de groei van Social Media is het noodzakelijk ons PR-beleid te actualiseren. Gezien onze positie in Noord-Oost Twente mag van ons verwacht worden dat we actief uitdragen wie we zijn en waar we voor staan. Daarom is er een projectgroep in het leven geroepen die zich bezig zal houden met de actualisatie hiervan.

VERGADERING CMR

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.